ව෧ශේෂ ග෢වන් ව෧ද෢ල෧ ව෧කාශනය 2014 දෙසැම්බර් 20 හා 21 යන දෙද෧න ගම්පහ හා ථ..වට ප්‍රදේශ ආවරණය වන පර෧ද෧ ග෢වනට ම෢ස෢ වේ. නත්තලේ ම෧හ෧ර෧යාව බෙදාගන්න ථ..ප හා ටකත෢ වන්නට ජබට ථ..රාධනා. ටම දෙද෧න ත෢ල ථ..ප සමග සජ෢ව෢ව සම්බන්ද ව෢ ජබගේ ථ..දහස්, ස෢භපැත෢ම්, දැන෢ම බෙදාගන්න. පැයකට වරක් ථ..සන පැනයන්ට ප෧෮..෧ත෢ර෢ සපයා වට෧නා ත෧ග෧ ද෧නාගන්න.