ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสื่อของเราที่ผู้ฟังสามารถรับฟังไปได้พร้อมกับการทำ กิจกรรมต่างๆ ทำให้เป็นสื่อที่สามารถสร้างความสนิทสนมกับผู้ฟังได้อย่างแนบแน่น เพราะสามารถอยู่ด้วยกันได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงเท่าที่ต้องการ